Psychotesty pro řidiče - citace zákona

1. držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

2. držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,

3. držitel řidičského oprávnění před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let před zahájením výkonu činnosti řízení motorových vozidel výše uvedených řidičských kategorií

4. dopravně psychologickému vyšetření, dle novely zákona č. 101/2013 Sb., je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

  • a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
  • b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  • c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
  • d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

5. Dopravněpsychologické vyšetření může provádět pouze akreditovaný dopravní psycholog, kterému Ministerstvo dopravy ČR udělilo akreditaci, a který splnil následující požadavky:

  • 1. absolvoval akreditované magisterské studium v oboru psychologie
  • 2. absolvoval postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou
  • 3. má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie
  • 4. má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravněpsychologického vyšetření